PROVOZNÍ ŘÁD

1)Majitelé lodi jsou povinni DŮSLEDNĚ dodržovat ustanovení zákona 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a vyhlášky č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.
2)V přístavu smí kotvit maximálně počet lodí určených provozovatelem po jednom na každém stanovišti.
3)Manipulace s hořlavými nebo nebezpečnými věcmi musí být prováděno jen na místě k tomu určeném.
4)Majitelé lodi jsou povinni odvážet vyprodukovaný odpad na vlastní náklady. Parkování vozidel a využití sociálního zařízení je na přilehlém pozemku majitele.
5)V přístavu mohou kotvit pouze sportovní a rekreační plavidla.
6)Využívání kotviště je možné pouze po dohodě s provozovatelem kotviště.
7)Posádky jednotlivých plavidel jsou povinny si vzájemně pomáhat při přistávání a odplouvání, jakož i při přemísťování plavidel.
8)Plavidla musí být na stanovištích řádně a bezpečně vázána, a to na zařízeních k tomu určených.
9)Posádka plavidla smí odvázat jiné plavidlo jen se svolením jeho vůdce, hlídky nebo osoby pověřené dohledem na plavidlo a musí je potom co odpadl důvod k odvazování ihned řádně vyvázat.
10)Mezi plavidla, přistávací můstky apod. musí být vloženy odrazníky.
11)Napínat lana, řetězy apod. přes plavební dráhu nebo přístavní bazén je dovoleno jen v případě nouze. O tom, je nutno ihned vyrozumět plavebí správu a zajistit stálý dohled a zřetelné označení.
12)Při stání plavidla v přístavu nesmí žádné předměty přesahovat přes okraj plavidla .
13)Posádky plavidel jsou povinny udržovat čistotu a dodržovat základní hygienická pravidla.
14) Posádky plavidel jsou povinny při vyjíždění a zajíždění do maríny mít stažené plachty a používat motor.Posádky motorových člunů jsou povinny přibližovat se k molu POMALOU rychlostí.
15) Zákaz rozdělávání ohňů mimo vyznačené ohniště.
16) Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené 3 osobou.
17) Provozní doba 1.4. - 31.10.